Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási feltételek tartalmazzák a Translation Essentials Kft (székhely: 1064 Budapest, Izabella u. 44/B 1/16, adószám: 32340422-2-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó felhasználási feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Translation Essentials Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1064 Budapest, Izabella u. 44/B 1/16.
A Szolgáltató kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@translationessentials.eu
Cégjegyzékszáma: 01-09-419032
Adószáma: 32340422-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36 30 129 6286
A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Hostinger International, Ltd.
Székhely: 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, Ciprus
E-mail: compliance@hostinger.com

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen feltételek hatálya a translationessentials.eu oldalon történő böngészésre, vásárlásra, és a különféle szolgáltatások igénybevételére terjed ki.

1.3. A webshop szöveges és képi elemei a Translation Essentials Kft és az RWS tulajdonát képezik, azok jogosulatlan letöltése, sokszorosítása vagy bármely felhasználása törvénybe ütközik.

Adatkezelési szabályok

Adatkezelési szabályainkat Adatkezelési tájékoztatónkban találja.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.4. A Szolgáltató honlapjának űrlapján az RWS Trados Studio szoftverének különféle változatait kínálja kizárólag magyarországi székhelyű szabadúszó fordítók számára, a további szoftverkínálatot (fordítóirodák számára fenntartott kínálat, szoftverlokalizálás stb.) kapcsolatfelvételi űrlapon történő előzetes egyeztetést követően bocsátja rendelkezésre. A termékek vételáránál feltünteti az áfát.

1.4.1. A szolgáltatásként elérhető szoftverhasználati oktatás a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailben történő egyeztetés tárgyát képezi

1.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató feltünteti az eredeti vételárat a kedvezményes vételár mellett.

Rendelés menete

1.6. A termékek megrendelése a honlapon található űrlapon keresztül történik. A megrendelést követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küld a vételár utalásának módjával. Fizetést követően az RWS felületén végzett adminisztráció és licenszigénylés után bocsátja a Felhasználó rendelkezésére fiókjának bejelentkezési adatait, ahol a „Products & plans” menüpont alatt letöltheti a Studio és Multiterm (a továbbiakban: „Szoftver”) telepítőfájljait, valamint megtekintheti a használathoz szükséges licenszkódot.       

1.7. Az esetleges adatbeviteli hibák megelőzése érdekében a megrendelés RWS adminisztrációs oldalán történő rögzítése érdekében a Szolgáltató ellenőrzi a Felhasználó esetlegesen rendelkezésre álló korábbi verzióit. Ha ennek ellenére téves adatbevitel merülne fel, a Szolgáltató a már kifizetett vételárat a kapcsolódó banki költségek levonásával utalja vissza a Felhasználó számlájára.

1.8. A fizetés a megrendelés leadása utáni visszajelző e-mailben megadott bankszámlaszámra, valamint OTP bankkártyák közötti közvetlen utalással történik.

1.9. A Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton, a hibák elkerülésére irányuló adatellenőrzést követően manuálisan igazolja vissza.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.10. A megrendelések feldolgozása annak beérkezését és az adategyeztetést/visszajelzést követően az RWS adminisztrációs felületén történik.

1.11. A teljesítés ennek megfelelően a Szolgáltató és az RWS rendszereinek rendelkezésre állása és átfutási ideje függvényében változhat, ám ideális esetben röviddel a visszajelzést és adategyeztetést követő egy órán belül megtörténik.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.12. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.13. Hibás adatszolgáltatás vagy egyéb igazolt okok miatti elállás esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a vételárat az utalással járó banki költségek levonását követően. A kapcsolatfelvételi felületen keresztül igénybe vett oktatások vételárának visszautalására az oktatás megkezdése előtt van lehetőség, annak megtörténte után ez csak kivételes, mindkét fél által elismert nyomós oknál fogva történhet meg.

Garancia, jótállás

1.14. A Szolgáltató által forgalmazott termékekre az RWS feltételei vonatkoznak. A Szolgáltató és szükség esetén az RWS hibaelhárítással kapcsolatban nyújtott támogatása az aktuális legújabb szoftververzió előtti két változatra terjed ki, ezeket megelőző szoftverváltozatok esetén azok működése az operációs rendszerek és egyéb külső tényezők változásai miatt nem garantálható maradéktalanul. A szoftverhasználat során fellépő problémák esetén a Szolgáltató elérhetőségein történő kapcsolatfelvételt követően az kísérletet tesz a hibaelhárításra, szükség esetén pedig az RWS támogatási szerződésének feltételei alapján nyújt támogatást a felhasználó számára.

Részletfizetés

A Szolgáltató a megrendelt szoftverekre részletfizetési lehetőséget biztosít a következő feltételekkel:

  • A részletfizetés két tételben történik, az első részlet a számla kiállításának napján, a második részlet annak 30 napos határidején esedékes.
  • A részletfizetés kamatmentes.
  • A részletfizetési igényt a megrendelés leadásakor kell jelezni a „Részletfizetést szeretnék kérni” jelölőnégyzet, a „Megjegyzés” szövegdobozban elküldött igény, vagy a megrendeléskori e-mailes egyeztetés formájában.
  • A részletfizetés esetén a Felhasználó vállalja, hogy a két részletet határidőre befizeti.
  • Amennyiben a megrendelő a részletfizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Szolgáltató jogosult a szoftver használatát korlátozni vagy megszüntetni.
  • A megkezdett részletfizetésre az időközben meghirdetett kedvezmények nem érvényesíthetők.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a részletfizetési feltételeket egyoldalúan megváltoztassa. A módosított feltételek a Szolgáltató honlapján való közzététel napjától lépnek hatályba.

Panaszkezelés

1.15. Panaszügyintézésre az információk írásos rögzítése érdekében a Szolgáltató elektronikus levelezési címén keresztül van lehetőség.

Vegyes rendelkezések

1.16. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2023.09.01.